112Gelderland

Het laatste nieuws van de provincie Gelderland

Copyright en FAQ

Copyright
Op deze website zijn de algemene voorwaarden van 112Gelderland van toepassing. Op alle content van deze website rust copyright. Dat betekent dat u alle teksten, afbeeldingen, geluidsbestanden, foto's, videofragmenten en andere zaken van onze website niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de maker mag overnemen. Mocht u materiaal willen overnemen van onze website, neem dan dus eerst contact met ons op. Wordt deze regel niet in acht genomen, dan maakt u inbreuk op het auteursrecht en de intellectuele eigendommen van de makers. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden met betrekking tot overname van materiaal van deze website, neem dan contact met ons op.

Doel van de site
Deze website is gemaakt vanuit een journalistiek oogpunt. Het doel van deze website is dan ook zeker niet sensatie belust. Deze website is bedoeld om informatie te verschaffen over de hulpdiensten, en de werkzaamheden van hulpdiensten. Bij de artikelen worden fotos geplaatst, fotos zeggen immers meer dan woorden.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Deze website is niet gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Hulpdiensten, maar is een prive initiatief.

De nieuwsredactie van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto's, artikelen en- of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd voor plaatsing op deze site. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de nieuwsredactie iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Foto's en info op de pagina's
Op alle foto's en informatie van deze internetpagina's berust copyright. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de nieuwsredactie van deze site. Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de nieuwsredactie. 

Mocht er zonder toestemming foto's worden gebruikt waarbij het auteursrecht bij 112Gelderland of 112-Oostnederland ligt. Wij zullen dan een rekening sturen conform de richtlijn fotografie. 

Artikelen van overheid
De politie regio's maken ook nieuwsberichten welke voor media te gebruiken zijn, berichten welke door de politie worden vrijgegeven nemen wij 1 op 1 over. Indien u als betrokkene, slachtoffer of omstander betrokken bent bij een incident en u het niet eens bent met de tekst dient u zich te wenden naar de persvoorlichting van de politie via 0900-8844. Indien deze de tekst aanpassen of verwijderen zullen wij hier in mee gaan, hier is verder niet over te onderhandelen. Wij willen een goed compleet beeld brengen en gaan niet uit van omstanders of mensen die het mogelijk beter weten als de officiele instanties.

Accreditaties
Het is niet toegestaan om accreditaties aan te vragen op naam van deze site bij organisaties en of overheiddiensten dit word uitsluitend gedaan door Photo & Events. Bent u benaderd voor een accreditatie verzoek neem dan contact contact op via info"at"photoenevents .nl

Overig
* Ik sta ongewenst op een foto. Mogen jullie dit zomaar doen?
In principe valt fotografie onder de vrije nieuwsgaring. Alles vanaf de openbare weg mag door ons worden vastgelegd op foto. Uiteraard willen wij met onze foto's niemand in verlegenheid of diskrediet brengen. Daarom zorgen wij er altijd voor dat nummerplaten van betrokken voertuigen altijd onherkenbaar worden gemaakt. Wij fotograferen in principe sowieso geen slachtoffers. Door even vanuit een andere positie een foto te maken voorkomen wij dit. Mocht er onverhoopt toch een slachtoffer zichtbaar zijn op een foto, dan zullen wij deze zodanig bewerken dat de betrokkenen onherkenbaar op de foto verschijnen of dat wij deze foto niet plaatsen. Mensen die wij fotograferen als omstanders kiezen er zelf voor om ter plekke te komen en lopen dus het risico om op een foto te verschijnen.

* Waarom worden foto's van ongelukken met een dodelijke of ernstige afloop op deze site gezet?
Het is misschien een beetje simpel om te antwoorden met waarom niet. Wij maken foto's van allerlei incidenten, branden en ongevallen die enige nieuwswaarde hebben. Daarbij zitten ook regelmatig ongevallen met dodelijke afloop. Wij proberen een overzicht te geven van het geen er heeft plaatsgevonden. Net zo als de krant en het journaal. Ik kan me voorstellen dat de foto's niet bij iedereen in goede aarde vallen, maar daarom mag je er naar kijken en hoeft het niet.

Foto's verwijderen van de site
Soms krijgen we wel eens een verzoek om foto's van onze site te verwijderen. Het gaat dan meestal om een bekende van de persoon welk de mail stuurt. In principe verwijderen we nooit foto's. Zoals je al eerder kon lezen plaatsen we nooit foto's waar slachtoffers en of familie op zichtbaar is. Ook wij handelen volgens de pers vrijheid en uiteraard zullen wij de privacy gewaarborgen. Foto's worden alleen verwijderd in zeer bijzondere gevallen of op verzoek van de overheidsdiensten. Tot op heden is dit nog nooit voorgekomen.

Ten Slotte
In Nederland is de persvrijheid vastgelegd in artikel 7 van de Nederlandse grondwet :
Artikel 7
 

  1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending.
  3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
  4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.
Hoewel dus nooit vooraf toestemming nodig is voor enige publicatie, moet de auteur wel rekening houden dat hij achteraf kan worden aangeklaagd als zijn publicatie bijvoorbeeld smadelijk, lasterlijk of discriminerend is, of aanzet tot haat. Dit is wat met het in artikel 7 van de grondwet genoemde "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet" wordt bedoeld. Persvrijheid neemt dus niet de verantwoordelijkheid voor hetgeen gepubliceerd wordt weg.